Ho ili ho

 

Ho i Ho

Fonema „ho” u takvim aikido terminima kao što su kokyu-ho ili tenkan-ho napisana je ideogramom ()‚ koji ima čitavu paletu značenja: “zakon”‚ “doktrina”‚ “princip”‚ “tehnika”‚ “metod”. Na primer, Pravni fakultet univerziteta u Japanu kaže se ho-gakubu ().

U terminu kokyu-ho () prva dva ideograma označavaju dah ili disanje. Tako osnovno značenje ovog termina jeste: “metod korišćenja vazduha”. Takođe, javlja se i u obliku kokyu-ryoku-yosei-ho, u značenju: “metod za vežbanje snage daha”.

Postoji, naravno, još jedan termin: kokyu - nage () . Ovo nage izvedeno je iz glagola nageru sa značenjima: “baciti”, “zavitlati” ‚ “pasti”. Iako se u nekim knjigama o aikidou termini kokyu-ho i kokyu-nage koriste uporedo, u suštini postoji vrlo tanana razlika u značenju. Tako, u pojmu kokyu-ho, nije zaista reč o tome da li uke biva bačen ili ne - naglasak je na disanju. Sa druge strane, kod termina kokyu-nage jeste veoma važno to da je uki oboren, ali uz pomoć daha.

U drugačijem zapisu () fonema ho nudi još značenja, poput: “pravac”, “strana”‚ “način”. Kada je u službi sufiksa, ima značenje:“metod“, “način“. Ako, dakle, spojimo oba ova ideograma u jednu složenicu dobijamo () sa čitanjem ho-ho, u značenju načina.

U aikido terminu shiho giri (), shi označava broj “četiri“, a giri je izvedeno iz glagola kaeru koji znači “preseći” (mačem). Termin označava “kretanje u četiri smera“. Naziv tehnike shiho-giri tenkan-ho, kao što je već napomenuto, nosi značenje: “način kretanja prilikom sečenja u četiri smera”.

Ideogram za reč tenkan sastoji se iz dva znaka:(). Osnovno značenje prvog znaka ten jeste “okrenuti se” ili “promeniti“; drugi element složenice kan, može se čitati još i kao: kaeru, sa preciznim značenjem:“promena“, “zamena“ ili “preobraćanje“. Prema tome, iako se termin tenkan obično prevodi kao “okretanje“‚ “menjanje smera“, ovu tehniku možemo shvatiti i kao “metod preusmeravanja (snage ukija) sečenjem u četiri smera“

Newsletter British Aikido Federation", No.37, novembar 2000. god.

Prevod sa engleskog
Tamara Drljević,
diplomirani japanolog